Vakantietoeslag betalen in 2022: hoe zit het precies?

Vakantietoeslag


De vakantietoeslag is meestal 8 procent van het brutoloon en wordt vaak eind mei uitgekeerd en berekend over het loon van 1 juni van het vorige jaar tot 1 juni van dit jaar.

Vakantiebijslag of vakantietoeslag is het bedrag dat een werkgever zijn werknemer op grond van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag bovenop het afgesproken loon moet betalen. Hiervan kan alleen bij cao onder voorwaarden worden afgeweken.

Vakantiegeld is het reguliere loon dat een werknemer krijgt doorbetaald tijdens zijn verlof. Dit begrip wordt vaak verward met vakantiebijslag of vakantietoeslag. De werknemer heeft recht op minimaal 8 procent vakantietoeslag over het bruto jaarsalaris. Dit is inclusief overwerk, prestatietoeslagen, provisies, onregelmatigheidstoeslagen en uitbetaalde vakantiedagen. Onkostenvergoedingen, winstuitkering en eindejaarsuitkering tellen niet mee.

Overuren

De werkgever moet voor overwerk ook gemiddeld het minimumloon betalen. Dit betekent dat de werkgever ook vakantietoeslag over deze extra uren moet betalen. Vakantietoeslag wordt berekend over de volle waarde van de overuren (dus ook over de eventuele overwerktoeslag).

Geen of minder vakantietoeslag?

In een cao kan staan dat er geen recht is op vakantietoeslag. Maar dan moet de werkgever de werknemer wel minstens 108 procent van het minimumloon betalen. Als de werkgever alleen het minimumloon betaalt, heeft de werknemer toch recht op 8 procent vakantietoeslag over het loon.

Lager bedrag aan vakantiegeld

Verdient de werknemer meer dan 3 keer het wettelijk minimumloon? Dan kan de werkgever schriftelijk met de werknemer overeenkomen dat de werknemer geen of een lager bedrag aan vakantietoeslag krijgt. Was het loon lager door ziekte of verlof? Dan bouwt de werknemer vakantietoeslag op over dat lagere loon.

Zieke werknemer

Ook een zieke werknemer bouwt gewoon vakantietoeslag op. En wordt de werknemer ziek tijdens de vakantie? Dan kost de werknemer dat geen vakantiedagen.

Nulurencontract

Met een nulurencontract heeft de werknemer ook recht op vakantietoeslag: namelijk op minimaal 8 procent van het brutoloon over het afgelopen jaar. Ook dit recht geldt voor alle werknemers.

Heeft de werknemer op het moment van uitbetaling minder dan een jaar gewerkt? Dan gaat de werkgever uit van het salaris tot aan het moment waarop de werkgever het vakantietoeslag berekent.

 Wanneer betalen?

De meeste werkgevers betalen de vakantietoeslag ineens, in mei of juni. Wil de werkgever de vakantietoeslag op een ander moment betalen? Of liever in termijnen? Dan heeft de werkgever daarvoor schriftelijk toestemming nodig van de werknemer. De afspraken over de uitbetaling staan in de cao of in de arbeidsovereenkomst.

Jongeren met een bijbaan en uitzendkrachten krijgen de vakantietoeslag meestal elke maand uitbetaald.

Loonstrook

De vakantietoeslag valt onder loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. Vakantietoeslag die na het einde van de dienstbetrekking wordt betaald, is bijvoorbeeld ook loon uit tegenwoordige dienstbetrekking.

Op de vakantietoeslag wordt de tabel voor bijzondere beloningen toegepast.

Voor de tabel voor bijzondere beloningen is een jaarloon nodig.

Belastingen

Ons belastingstelsel heeft twee belastingschijven. Hoe meer een werknemer verdient, hoe meer belasting de werknemer betaalt:

  • Het belastingtarief tot € 69.399 is 37,07 procent in 2022.
  • Vanaf 69.399 euro is het 49,5 procent.

De werkgever houdt hier al rekening mee en houdt elke maand een passend deel van het inkomen in. De vakantietoeslag komt echter bovenop het inkomen en kan daardoor in het hoogste tarief vallen. Het kan zijn dat de vakantietoeslag volledig in een bepaalde belastingschijf valt, of voor een deel in een schijf en een deel in een andere schijf. Dit wordt bijzonder tarief genoemd.

Heffingskortingen

De werknemer heeft ook recht op heffingskortingen: de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. Die verlagen de belasting. Vanaf een bepaald inkomen gaan die heffingskortingen omlaag. Deze heffingskortingen worden ook elke maand verrekend.

Omdat het vakantietoeslag bovenop het reguliere loon komt, kan het zijn dat de heffingskortingen aan het einde van het jaar lager uitvallen. Dan moet er geld worden terugbetaald. Om dat te voorkomen wordt er over de vakantietoeslag een extra verrekeningspercentage toegepast.

Verrekening loonheffingskorting

De tabel voor bijzondere beloningen heeft een kolom ‘verrekeningspercentage loonheffingskorting’ voor werknemers voor wie de loonheffingskorting toegepast wordt. Met dit verrekeningspercentage wordt bij bijzondere beloningen, zoals de vakantietoeslag, de op- en afbouw toe van de arbeidskorting en de afbouw van de algemene heffingskorting toegepast.

Bijzondere beloningen

INKOMEN

VERREKENINGSPERCENTAGE LOONHEFFINGSKORTING

Tot € 8.879

                    0%

€ 8.879 tot € 11.179

              -4,54%

€ 11.179 tot € 20.701

            -28,46%

€ 20.701 tot € 21.318

              -2,61%

€ 21.318 tot € 36.410

               3,40%

€ 36.650 tot € 69.399

              11,87%

€ 69.399

               5,86%

Vanaf € 118.095

                   0%

Voorbeeld

De werknemer heeft de afgelopen twaalf maanden elke maand € 1.500 bruto verdiend. Het jaarsalaris is dan € 18.000 (12 x 1.500). De vakantietoeslag is dan € 1.440 (8 procent van 18.000). Het totale jaarinkomen is dan € 19.440 (18.000 + 1.440) waardoor het belastingtarief 37,07 procent bedraagt en het percentage waarmee de heffingskortingen worden verrekend, is -28,46%.

Het bijzonder tarief wordt dus 37,07% - 28,46% = 8,61%

De werknemer betaalt dus aan belasting € 1440,00 x 8,61% = € 123,98 en houdt netto € 1316,02 over.

Bronnen: Ondernemersplein.nlRijksoverheid.nlNibud.nlHandboek Loonheffingen

« Terug naar het overzicht

Jubileumuitkering onbelast: hoe zit het precies?
Lees verder

FinAmi Make over

26 aug. 2021
FinAmi Make over
Lees verder

Wat klanten vinden van FinAmi:

Ruud Roovers van Sealogic BV

Ruud Roovers van Sealogic BV

Een no nonsens dienstverlener die dankzij een platte organisatiestructuur een snelle en efficiënte service kan bieden.