Werknemer ontslaan na twee jaar ziekte

Ontslag


Als een werknemer langer dan 2 jaar arbeidsongeschikt is, mag de werkgever hem ontslaan.

Dit kan op twee manieren:

 • Ontslagvergunning aanvragen via het UWV. Werkgever moet kunnen aantonen dat het ontslag redelijk is.
 • Ontslag met wederzijdse goedvinden via een vaststellingsovereenkomst. Deze kunnen wij opstellen.

Transitievergoeding

Wanneer een werknemer na twee jaar op verzoek van de werkgever uit dienst gaat of ziek uit dienst gaat, dient transitievergoeding te worden uitbetaald. Dit is de wettelijk verplichte vergoeding die de werkgever verschuldigd is als een arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden heeft geduurd en op initiatief van de werkgever wordt beëindigd of niet wordt verlengd. Vanaf 2020 is transitievergoeding verschuldigd vanaf de eerste dag van de arbeidsovereenkomst.

Compensatieregeling bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

Heb je een werknemer ontslagen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid?
Was die werknemer bij het eindigen van het dienstverband nog arbeidsongeschikt en heb je hem een transitievergoeding betaald?
Dan kun je vanaf 1 april 2020 compensatie aanvragen bij het UWV voor deze vergoeding.

Voor het aanvragen van de compensatieregeling dient de werkgever de volgende gegevens te verstrekken:

 • De arbeidsovereenkomst met de betreffende werknemer.
 • Bescheiden waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.
  Dit kan zijn:
  • de beschikking waaruit blijkt dat het UWV toestemming heeft verleend voor opzegging van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid;
  • beschikking van de kantonrechter waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst om die reden is ontbonden; of
  • de beëindigingsovereenkomst die ziet op het (na ommekomst van de periode van het opzegverbod tijdens ziekte) met wederzijds goedvinden beëindigen van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.
 • Als de arbeidsovereenkomst niet is opgezegd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid na toestemming van het UWV: een verklaring van de werkgever dat de werknemer ziek was op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigde, de periode gedurende welke de werknemer ziek is geweest en de naam van de behandelend bedrijfsarts.
 • Het door de werkgever tijdens ziekte betaalde loon (aan de hand van loonstroken).
 • De gegevens die gebruikt zijn om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen.
 • Bewijs van betaling van de (transitie)vergoeding. Bij betaling in termijnen zullen betalingsbewijzen moeten worden overlegd waaruit blijkt dat de gehele vergoeding is voldaan.

Het UWV zal aan werkgevers een formulier ter beschikking stellen waaruit blijkt welke informatie zij nodig hebben voor het kunnen beoordelen van een aanvraag. Dit formulier is nog niet beschikbaar. De aanvraag verloopt (zoveel mogelijk) elektronisch.


Aanvragen compensatie

Compensatie van de transitievergoeding kan ook worden gevraagd voor oude gevallen die aan de werknemer zijn betaald vóór 1 april 2020. De aanvraag van de compensatie moet in dat geval voor 1 oktober 2020 worden ingediend (30 september 2020 zijn ingediend). Te late aanvragen worden niet in behandeling genomen.

Beslistermijn

Een aanvraag voor compensatie van transitievergoedingen die zijn betaald tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 moet uiterlijk op 30 september 2020 worden ingediend. Op een compensatieaanvraag voor oude gevallen beslist het UWV binnen zes maanden na ontvangst van de aanvraag.

Gegevens

Voor de oude gevallen zal gelden dat het UWV vaak een beschikking heeft gegeven over de aanvraag  van een WIA- of Ziektewet-uitkering. Dat is voldoende om aan te tonen dat de werknemer ziek was bij het einde van de arbeidsovereenkomst.

Als het UWV geen beschikking heeft afgegeven, zal de werkgever een verklaring moeten afleggen dat de werknemer ziek was bij het einde van de arbeidsovereenkomst, waarbij de datum van de aanvang van de ziekte vermeld wordt, evenals de naam van de bedrijfsarts die deze ziekte heeft vastgesteld.

« Terug naar het overzicht

Onbelaste vaste reiskostenvergoeding verlengd tot 1 oktober 2021
Lees verder
Zakelijke maaltijden onbelast vergoeden: hoe zit het precies?
Lees verder

Wat klanten vinden van FinAmi:

Ruud Roovers van Sealogic BV

Ruud Roovers van Sealogic BV

Een no nonsens dienstverlener die dankzij een platte organisatiestructuur een snelle en efficiënte service kan bieden.