Disclaimer

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website komen uitsluitend toe aan FinAmi B.V. of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van FinAmi.

Aanvragen voor toestemming of voor verdere informatie dient u te richten aan:

FinAmi B.V.
Oslo 19-21
2993 LD Barendrecht
T (0180) 556157
E [email protected]

Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover FinAmi B.V. geen controle heeft. Wij dragen dan ook geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die servers.

Wij hanteren in onze dienstverlening de algemene voorwaarden, zoals die door de RB, onze beroepsorganisatie, zijn opgesteld.

Klik hier voor onze algemene leveringsvoorwaarden.

E-maildisclaimer
De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde[n] en
kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten, beschermd door een beroepsgeheim.

Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde[n] en gebruik door hen die niet
gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is verboden.

Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking,
vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan, en wordt u verzocht dit bericht terug te sturen en het origineel te vernietigen. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld is op in dit bericht of in enige bijlage opgenomen verantwoording(en) door ons geen accountantscontrole toegepast”.

Op onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing), waarin een beperking van onze aansprakelijkheid is opgenomen. Op uw eerste verzoek zal u gratis een exemplaar worden toegezonden.

Actiepunten eind 2023
Lees verder
FISCkwartaaltje nr. 2 - mei 2024 Laatste nieuws en tips voor de ondernemer, voor de DGA en voor werkgevers en werknemers
Lees verder

Wat klanten vinden van FinAmi:

Ruud Roovers van Sealogic BV

Ruud Roovers van Sealogic BV

Een no nonsens dienstverlener die dankzij een platte organisatiestructuur een snelle en efficiënte service kan bieden.