Aan de Orde nr. 4 - 2016

Aande Orde


                                                                                             Jaargang 26 nr. 4 – 2016

In dit nummer onder andere:

4.    Vereenvoudiging teruggaaf BTW bij oninbare vorderingen

5.    Aftrek huurlasten werkruimte

9.    Investeringsplannen? Laat u adviseren

10.  Scholingsplicht en ontslag

13.  Jongeren vanaf 21 jaar volwaardig salaris

14.  Nieuwe regels vervroegde aflossing hypotheek

1. Voorsorteren op 2017

Traditiegetrouw presenteerde het kabinet op Prinsjesdag de nieuwe beleidsvoornemens en het Belastingplan voor het komende jaar. Vorig jaar is al een maatregel voor 2017 aangekondigd: een nieuwe, gestaffelde (vermogensrendements)heffing in box 3. Tot een belastbaar vermogen van rond de € 300.000 gaat u minder belasting betalen, daarboven meer. Dit voorjaar lekten de plannen rond de hervorming van het pensioen in eigen beheer uit. Ook andere belastingplannen raken u direct of indirect in de portemonnee. In deze nieuwsbrief leest u meer over deze en andere maatregelen.

2. Afkoop pensioen in eigen beheer

Het kabinet schaft de regeling ‘pensioen in eigen beheer’ voor directeuren-grootaandeelhouders (dga’s), die in hun eigen BV voor hun oudedagsvoorziening sparen, af.

Dga’s krijgen vanaf 1 januari 2017 drie jaar de tijd om hun pensioen in eigen beheer fiscaal voordelig af te kopen. Kunnen of willen ze dit niet, dan kan het dga-pensioen worden omgezet in een zogenoemde oudedagsverplichting. De belastingkorting voor de afkoop bedraagt 34,5% in 2017, 25% in 2018 en 19,5% in 2019. De partner van de dga moet toestemming geven voor de afkoop als er een partnerpensioen is en kan financiële compensatie eisen voor het verlies van pensioenrechten. Geeft de partner geen toestemming, dan wordt het pensioen bevroren.

Bij 60% van de dga’s blijft het pensioenvermogen achter bij de commerciële waarde van de verplichting en bij 30% wordt zelfs de fiscale waarde niet gehaald.

3. Wiebes belooft meer duidelijkheid over Wet DBA

Op korte termijn neemt de regering extra maatregelen om opdrachtgevers en opdrachtnemers meer duidelijkheid te geven over hun arbeidsrelatie. Dit vloeit voort uit de eerste voortgangsrapportage van de Wet DBA.

De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) schrijft voor dat opdrachtgever én opdrachtnemer bij twijfel over de aard van hun arbeidsrelatie een goedgekeurde overeenkomst moeten aangaan om een fictief dienstverband uit te sluiten. Als sprake is van zo'n dienstverband, heft de fiscus immers loonbelasting en sociale premies. Tot 1 mei 2017 geldt een overgangstermijn. Voor de goede orde: als duidelijk is dat iemand als zzp’er werkzaam is (lees: buiten dienstverband), is het gebruik van een modelovereenkomst niet nodig!

Extra acties

Uit de rapportage komt naar voren dat opdrachtgevers en opdrachtnemers nog vaak onzeker zijn over hoe ze de aard van hun arbeidsrelatie veilig kunnen stellen. Met de eigen modelovereenkomsten men ter goedkeuring aan de Belastingdienst voorlegt gaat nog veel mis en bovendien duurt de behandeling ervan lang. Om de onzekerheid snel(ler) uit de weg te ruimen kondigde staatssecretaris Wiebes voor de periode tot 1 mei 2017 een aantal extra acties aan:

 • extra capaciteit voor het beoordelen van overeenkomsten;
 • een register waarmee opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen nagaan of de Belastingdienst een bepaalde overeenkomst heeft goedgekeurd;
 • een bijsluiter waarin het gebruik van een algemene modelovereenkomst wordt verduidelijkt;
 •  een meldpunt bij de Belastingdienst waar partijen terechtkunnen als zij denken dat de Wet DBA onbedoelde effecten heeft;
 • betere en meer specifieke communicatie in samenspraak met branche- en koepelorganisaties.

Geen boetes

De staatssecretaris heeft verder aangegeven dat goedwillende ondernemers, opdrachtgevers en opdrachtnemers geen vrees hoeven te hebben voor boetes na de implementatieperiode van 1 mei 2017. Malafide ondernemers die kostenvoordelen halen ten opzichte van concurrenten en voorheen vrijwaring aan een VAR ontleenden, kunnen wel sancties tegemoetzien.


4. Vereenvoudiging teruggaaf BTW bij oninbare vorderingen

Het kabinet wil de regels voor de teruggaaf van BTW en/of energiebelasting bij oninbare vorderingen per 1 januari 2017 vereenvoudigen. Via een internetconsultatie konden ondernemers input leveren op het wetsvoorstel.

Het gaat om situaties waarin een ondernemer voor door hem geleverde goederen of diensten de verschuldigde BTW en eventuele milieubelasting al heeft voldaan, maar de afnemer de vergoeding vervolgens niet of slechts gedeeltelijk betaalt. De ondernemer heeft dan recht op teruggaaf van de reeds voldane BTW. Op basis van de huidige wet  kan deze BTW alleen worden teruggevraagd als de vordering geheel of gedeeltelijk oninbaar is. Het moment van oninbaarheid is vaak onderwerp van discussie met de Belastingdienst. Bovendien moet een afzonderlijk teruggaafverzoek worden ingediend.

Belangrijkste wijzigingen

 • In het wetsvoorstel is een bewijsvermoeden opgenomen waarbij een vordering in ieder geval geacht wordt oninbaar te zijn uiterlijk één jaar na het tijdstip waarop de vergoeding opeisbaar werd.
 • De ondernemer kan de teruggaaf voortaan zelf in mindering brengen op zijn aangifte over het tijdvak waarin het recht op teruggaaf is ontstaan. Een afzonderlijk verzoek om teruggaaf is niet meer nodig. Voor de energiebelasting mocht de teruggaaf al in de aangifte worden opgenomen.
 • Als de ondernemer het openstaande bedrag later alsnog (deels) ontvangt, wordt de BTW en/of energiebelasting opnieuw (deels) verschuldigd.
 • Bij overdracht van de vordering aan een andere ondernemer, treedt deze laatste in de plaats van de overdragende ondernemer. Dit geldt ook voor het recht op teruggaaf.
 • Voor de afnemer wordt de termijn waarna bij niet-betaling de eerder in aftrek gebrachte BTW moet worden gecorrigeerd teruggebracht van twee naar één jaar; dit strookt met de termijn van één jaar waarna recht op teruggaaf ontstaat bij de ondernemer die het goed of de dienst heeft geleverd.
 • Het wetsvoorstel raakt ook situaties waarin betaling (gedeeltelijk) achterwege blijft wegens annuleren, verbreken of ontbinden van een overeenkomst. Dit kan gevolgen hebben voor de inrichting van administratieve processen.

Tip

Negen op de tien Nederlandse bedrijven heeft te maken met betalingsachterstanden van zakelijke klanten. Uw NOAB-adviseur kan u helpen met het opzetten van het debiteurenbeheer.

5. Aftrek huurlasten werkruimte

De Hoge Raad heeft in een door de Belastingdienst aangespannen proefprocedure een uitspraak gedaan over de aftrek van de huurlasten van een werkruimte die niet aan de vereisten van de fiscus voldoet.

In de casus worden de ondernemingsactiviteiten vanuit een werkruimte in de huurwoning verricht. Deze werkruimte beslaat meer dan 10% van de woning, maar heeft geen eigen ingang of voorzieningen. De Hoge Raad oordeelt dat het huurrecht van een woning kwalificeert als een vermogensrecht, waardoor het als ondernemingsvermogen in aanmerking kan worden genomen. Het gevolg van de uitspraak is dat de gehele huur van de woning in aftrek komt. Tevens zijn alle kosten van de werkruimte (inrichting, energielasten etc.) aftrekbaar, ook al is geen sprake van een kwalificerende werkruimte. Wel moet er een correctie voor privégebruik plaatsvinden op basis van het verhoogde eigenwoningforfait.

Let op!

De keuze voor privévermogen of zakelijk vermogen is éénmalig. Als er geen ingrijpende aanpassingen plaatsvinden aan de woning, kunt u niet op uw keuze terugkomen. Uw NOAB-adviseur kan u informeren.

6. Pensioenfonds ABP steekt geld in start-ups

Pensioenfonds ABP heeft € 300 miljoen extra vrijgemaakt voor investeringen in beginnende Nederlandse bedrijven met ‘vernieuwende ideeën en technologieën’. Het geld wordt beheerd door investeringsfonds Inkef Capital, dat eerder al € 200 miljoen van ABP ontving voor investeringen in beginnende bedrijven.

7. Scholingsaftrek wordt scholingsvoucher

De algemene fiscale aftrekpost voor scholingsuitgaven wordt vanaf 2018 vervangen door gerichte scholingsvouchers voor mensen die uit zichzelf minder snel geneigd zijn scholing te volgen, maar waarvan het maatschappelijk belang van scholingsdeelname groot is. De scholingsaftrek blijkt volgens het Centraal Planbureau nauwelijks te leiden tot meer scholing. Bovendien zijn het vooral hoogopgeleiden die er gebruik van maken in plaats van de mensen die de extra scholing hard nodig hebben: lager en middelbaar opgeleiden die het grootste risico lopen om op lange of korte termijn hun baan te verliezen.

8. Werknemer niet tekenbevoegd

Iemand die tekenbevoegd is, mag namens de onderneming contracten tekenen of bepaalde rechtshandelingen uitvoeren, zoals een wijziging in het Handelsregister doorgeven. Wie er precies contracten mag tekenen, hangt af van de rechtsvorm van een bedrijf.

Wanneer een bv een verplichting aangaat, geldt de handtekening van de bestuurder als de handtekening van de rechtspersoon. Bij een eenmanszaak is de eigenaar altijd tekenbevoegd. Bij een vof mogen de vennoten afhankelijk van hun bevoegdheid contracten al dan niet tekenen. Bijvoorbeeld dat iemand alleen contracten tot een bepaald bedrag mag tekenen. In het uittreksel van het Handelsregister vindt u wie er mag tekenen en of er beperkingen gelden in de tekenbevoegdheid.

Wel of niet bevoegd

Ook werknemers kunnen bevoegd zijn om namens de onderneming contracten te tekenen of verplichtingen aan te gaan. Wanneer dit niet het geval is, biedt dit de mogelijkheid om onder een contract uit te komen, blijkt uit een recente rechtszaak waarin een onderneming weigerde een factuur van een advertentiebureau te betalen. Volgens het bureau was er na telefonisch contact een akkoord via de e-mail gegeven. Dit akkoord hield in dat de onderneming door het beantwoorden van de e-mail met het woord ‘akkoord’ en een referentienummer de overeenkomst had bekrachtigd. De onderneming ontkende dat er sprake was van een overeenkomst. De werknemer die de e-mail had bevestigd, was namelijk niet bevoegd tot het afsluiten van een overeenkomst. Hierdoor was de overeenkomst volgens de onderneming ongeldig. De rechter stelde de onderneming in het gelijk.

9. Investeringsplannen? Laat u adviseren

Nu de economie weer meer wind in de zeilen krijgt, heeft u misschien investeringsplannen. Bij uitgaven voor bedrijfsmiddelen, of het nu machines of vervoersmiddelen, is het meer en meer zaak om rekening te houden met subsidies en fiscale instrumenten. Bij duurzame en energiezuinige investeringen krijgt u, als u bij de aanschaf de juiste weg bewandelt, vaak forse bedragen vergoed.

De (kleinschaligheids)investeringsaftrek (KIA) speelt weer een rol bij het bepalen van het beste investeringsmoment: dit jaar nog of toch pas in 2017? Bij de aanschaf van een nieuwe bedrijfsauto is het niet alleen de bijtelling die het verschil maakt, maar komt u mogelijk ook in aanmerking voor de KIA. Uw NOAB-adviseur kan u op weg helpen bij het doorrekenen van uw plannen.

10. Scholingsplicht en ontslag

De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) bevat een expliciete scholingsverplichting. Als werkgever moet u een werknemer in staat stellen om scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn functie of – zo nodig – voor een andere functie. Als u niet aan de scholingsplicht heeft voldaan, kan dat voor een rechter reden zijn om een ontslagaanvraag te weigeren.

Weigering

Als de werknemer de scholing weigert, is het belangrijk dat u kunt aantonen dat u de werknemer alle kansen en gelegenheid heeft gegeven. Is het voor een goede uitoefening van het werk noodzakelijk om een bepaalde studie te volgen, bijvoorbeeld om gekwalificeerd te blijven, dan kan de weigering van de werknemer – nadat hij meermaals is gewaarschuwd en duidelijk op de gevolgen is gewezen – zelfs reden zijn voor ontslag.

11. Wijziging huwelijksvermogensrecht

De Tweede Kamer heeft dit voorjaar met grote meerderheid van stemmen het wetsvoorstel beperking gemeenschap van goederen aangenomen. Alleen met huwelijkse voorwaarden wordt voorkomen dat u in gemeenschap van goederen trouwt.

In het nieuwe voorstel wordt de wet zo veranderd dat trouwen in beperkte gemeenschap van goederen de nieuwe standaard is. In het vervolg wordt onderscheid gemaakt tussen schulden en vermogens van vóór en tijdens het huwelijk. Ook giften en erfenissen blijven voortaan privévermogens en vallen (dus) niet meer automatisch in de gemeenschap. De nieuwe wet treedt naar verwachting per 1 januari 2017 in werking en geldt alleen voor huwelijken die na de inwerkingtreding van de wet zijn gesloten.

12. Kleinbedrijf populair bij jongeren

Jongeren kiezen tegenwoordig vaker voor een baan bij een mkb-onderneming dan bij een multinational, blijkt uit cijfers van netwerkplatform LinkedIn. Het aantal werknemers dat aangeeft voor een bedrijf met minder dan tien medewerkers te werken groeide afgelopen jaar met 44%, terwijl omgekeerd een daling van 20% te zien is van mensen die werken voor een bedrijf met meer dan 10.000 medewerkers. In het AD zegt  Marcel Molenaar van LinkedIn over deze trend dat met name jonge generaties het belangrijk vinden om te werken voor niet-hiërarchische en traditioneel gestuurde organisaties. “Ze willen graag meepraten en beslissen en zich betrokken en gehoord voelen in een organisatie. Dat lukt bij een MKB-bedrijf beter dan bij een multinational.”

13. Jongeren vanaf 21 jaar volwaardig salaris

Het minimumjeugdloon wordt in twee stappen afgeschaft vanaf 21 jaar. Vanaf 1 juli 2017 gaat het minimumjeugdloon in stappen omhoog, zodat jongeren vanaf 21 het wettelijk minimumloon gaan verdienen. Het loon van jongeren van 18, 19 en 20 jaar wordt ook hoger. Minister Asscher van SZW heeft toegezegd bedrijven worden gecompenseerd voor de hogere loonkosten via het lage-inkomensvoordeel (LIV) voor werkgevers die medewerkers in dienst hebben met een inkomen tot 120% van het minimumloon.

14. Nieuwe regels vervroegde aflossing hypotheek

Consumenten die een huis kopen worden extra beschermd met de invoering van nieuwe hypotheekregels. Een bank mag nog wel een vergoeding eisen voor het vervroegd aflossen van de hypotheek, maar die vergoeding mag niet hoger zijn dan het financiële nadeel dat de bank ondervindt door de vervroegde aflossing.

Het gaat hierbij meestal om gemiste rentebetalingen; de winstderving mag niet worden meegerekend. Ook wordt de modelmatige taxatie van de waarde van een huis vaker mogelijk. Dit houdt in dat de waarde van de woning bij het sluiten van de hypotheek wordt gebaseerd op de WOZ-waarde of een andere betrouwbare modelmatige taxatie. Hierdoor zijn huizenkopers minder kosten kwijt voor taxatie. Voorwaarde is dat de hoogte van de hypotheek niet meer is dan 90% van de vastgestelde waarde van de woning.

15. Subsidie energiebesparing eigen huis

Huiseigenaren die zelf in hun huis wonen, kunnen subsidie krijgen voor energiebesparende maatregelen. Voor de subsidie moeten de huiseigenaar twee verschillende soorten isolatie ‘van voldoende omvang’ toepassen: isolatie van dak, gevel, vloer/bodem of spouwmuur of hoogrendementsglas.

Via de subsidie kan ongeveer 20% van de isolatiekosten worden terugontvangen, bij een kwalitatief en prijstechnisch goed bedrijf. Daarnaast kunnen huiseigenaren subsidie krijgen voor aanvullende maatregelen, zoals isolerende deuren, energiezuinige kozijnen bij de toepassing van driedubbel glas, warmteterugwinning of ventilatiesysteem.

Ook verenigingen van eigenaren (VvE’s) kunnen voor hun complex subsidie ontvangen. Voor VvE’s is er subsidie voor energieadvies, het maken van een duurzaam meerjarig onderhoudsplan en begeleiding. De regeling geldt van 15 september 2016 tot en met 31 december 2018. Aanvragen kunnen worden ingediend via de site van RVO.nl.

Wie zijn héle huis of gebouw voorziet van een zeer energiezuinig pakket aan maatregelen, krijgt een bonus van 4.000 euro bovenop de subsidie. Voor verenigingen van eigenaren geldt die bonus per appartement.

« Terug naar het overzicht

Vooraf Ingevulde Aangifte inkomstenbelasting (VIA) machtiging 2019 aangevraagd
Lees verder
Aanvullend geboorteverlof voor partners met ingang van 1 juli 2020
Lees verder

Wat klanten vinden van FinAmi:

Ruud Roovers van Sealogic BV

Ruud Roovers van Sealogic BV

Een no nonsens dienstverlener die dankzij een platte organisatiestructuur een snelle en efficiënte service kan bieden.