Checklist Ketenbepaling

Checklist Ketenbepaling


(NIEUWE) KETENREGELING

Wanneer mag een werkgever nu een nieuw tijdelijk contract aanbieden aan een tijdelijke werknemer? En wanneer niet? En wat als een contract in 2019 is aangegaan, maar in 2020 afloopt? Met deze checklist kun je checken of je een werknemer veilig een volgend tijdelijk contract kunt aanbieden. Uitgangspunt is de huidige en toekomstige wettelijke regeling.

TIJDELIJKE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

De ketenregeling houdt in dat slechts een beperkt aantal en slechts voor een beperkte periode een reeks tijdelijke arbeidsovereenkomsten met dezelfde werknemer overeengekomen mogen worden.

Er gelden twee maxima:

  • Ten eerste het maximumaantal contracten, dat is (en blijft) drie.
  • Ten tweede de maximale duur, deze is tot 1 januari 2020 twee jaar (24 maanden) en wordt vanaf 1 januari 2020 verruimd tot drie jaar (36 maanden).

De ketenregeling geldt alleen als er sprake is van een reeks (een keten) tijdelijke contracten. Bovendien wordt de reeks (de keten) gestopt als tussen twee tijdelijke contracten een periode van meer dan zes maanden en 1 dag is verstreken. Belangrijk om te weten is ook dat een onderbreking tussen twee tijdelijke contacten van zes maanden en minder meetelt voor de berekening van de totale duur van de reeks (keten).Zodra een van beide maxima is overschreden, of als beide maxima zijn overschreden, ontstaat daarmee per direct automatisch een contract voor onbepaalde tijd.

Dit zijn (in een notendop) de regels die tezamen de 'ketenregeling' vormen. Voor sommige groepen werknemers (zoals sommige AOW-gerechtigde werknemers) gelden afwijkende maxima. Daarnaast mag soms bij cao van de wettelijke ketenregeling worden afgeweken.

STAP 1 - VERBROKEN KETEN?

Ga na of in de reeks tijdelijke arbeidsovereenkomsten die met de werknemer zijn aangegaan een contractloze periode van langer dan zes maanden en 1 dag heeft gezeten. Als dat het geval is, dan neem je de datum van het eerste tijdelijke contract ná de laatste contractloze periode van langer dan zes maanden en 1 dag als uitgangspunt bij de volgende stappen. Als dat niet het geval is, dan neem je het eerste tijdelijke arbeidscontact als uitgangspunt bij de volgende stappen.

STAP 2 - HOEVEELSTE TIJDELIJKE CONTRACT IS HET, TWEEDE OF DERDE?

Als het volgende tijdelijke contract dat je wilt aangaan het tweede of derde contract wordt (na de laatste contractloze periode van langer dan zes maanden en 1 dag), ga dan door naar stap 3.

Als het volgende tijdelijke contract dat je wilt aangaan het vierde contract wordt (na de laatste contractloze periode van langer dan zes maanden en 1 dag), dan zal het vierde tijdelijke contract vanaf de eerste dag van het contract automatisch een contract voor onbepaalde tijd zijn (tenzij er sprake is van een uitzondering; zie 'Uitzonderingen').

Vijfde of latere? De kans is groot dat de arbeidsovereenkomst al automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is (tenzij er sprake is van een uitzondering).

STAP 3 - BEREKEN DE TOTALE DUUR

Bereken de totale duur van de reeks (de keten). Doe dat door uit te rekenen hoeveel maanden zijn verstreken vanaf de start van het eerste tijdelijke contract (na de laatste contractloze periode van langer dan zes maanden en 1 dag), tot het begin van het volgend tijdelijke contract dat je wilt aangaan. Is het totale aantal maanden hoger dan 24 vóór 1 januari 2020, ga door naar stap 4. Is het totale aantal maanden hoger dan 24 op of na 1 januari 2020, ga dan door naar stap 5.

STAP 4 - HET TOTALE AANTAL MAANDEN IS VOOR 1 JANUARI 2020 HOGER DAN 24

Als de totale maximale duur van 24 maanden die geldt voor 1 januari 2020, voor 1 januari 2020 is verstreken, dan kun je geen nieuw tijdelijk contract aangaan. Als je dat wel zou doen, dan zou er op de dag van de overschrijding een vast contract ontstaan (tenzij sprake is van een uitzondering). Je kunt wel op of na 1 januari 2020 een volgend tijdelijk contract aangaan. Vanaf die datum geldt immers een maximum termijn van 36 maanden. Dat geldt ook voor een keten die voor 1 januari 2020 al is aangegaan.

STAP 5 - HET TOTALE AANTAL MAANDEN IS OP OF NA 1 JANUARI 2020 HOGER DAN 24

Zolang de totale duur van de tijdelijke arbeidsovereenkomsten inclusief de contractloze tussenperiodes de 36 maanden niet overschrijdt, en zolang het maximale aantal van drie tijdelijke contracten niet wordt overschreden, mag een tijdelijke arbeidsovereenkomst worden aangegaan.

 UITZONDERINGEN

  • Als de eerste arbeidsovereenkomst een langdurige tijdelijke arbeidsovereenkomst was (voor 1 januari 2020 langer dan 24 maanden, daarna langer dan 36 maanden), dan mag nog éénmaal een tweede tijdelijke arbeidsovereenkomst van maximaal drie maanden worden overeengekomen. Deze uitzondering geldt alleen tussen dezelfde partijen, dus niet bij opvolgende werkgevers.
  • Soms kan ten aanzien van een bestuurder van een rechtspersoon (nv, bv of vereniging) onbeperkt worden afgeweken van de maximale duur van de reeks (keten), zolang maar wordt voldaan aan het maximum van drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd.
  • De ketenregeling geldt niet voor arbeidsovereenkomsten die zijn aangegaan in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (BBL).
  • De ketenregeling geldt niet voor werknemers jonger dan achttien jaar die gemiddeld maximaal twaalf uur per week werken. De regeling treedt in werking vanaf de dag van de achttiende verjaardag. De termijn gaat op de achttiende verjaardag lopen. Het op dat moment lopende contract wordt dan als eerste contract gezien. Voor werknemers jonger dan achttien jaar die meer uren werken geldt de ketenregeling wel gewoon. Bij cao kan de ketenregeling soms worden uitgebreid en de tussenpozen kunnen soms worden verkort. In sommige gevallen kan de ketenregeling bij cao zelfs helemaal buiten werking worden gesteld.
  • Vanaf 1 januari 2020 geldt de ketenregeling niet voor leraren die andere leraren wegens ziekte vervangen.
  • Met werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, mogen maximaal zes contracten in 48 maanden worden overeengekomen.

 Bron: Salarisnieuws

« Terug naar het overzicht

FISCkwartaaltje nr. 2 - mei 2022Tips voor de ondernemer, voor de DGA en voor werkgevers en werknemers
Lees verder
De vakantietoeslag is meestal 8 procent van het brutoloon en wordt vaak eind mei uitgekeerd en berekend over het loon van 1 juni van het vorige jaar tot 1 juni van dit jaar.
Lees verder

Wat klanten vinden van FinAmi:

Ruud Roovers van Sealogic BV

Ruud Roovers van Sealogic BV

Een no nonsens dienstverlener die dankzij een platte organisatiestructuur een snelle en efficiënte service kan bieden.