Update NOW regeling - NOW 2.0

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid NOW 2.0

Inleiding
Het kabinet heeft besloten om de ‘Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid’ (NOW) met vier maanden te verlengen (hierna NOW 2.0). Daarbij gelden wel enkele nieuwe voorwaarden. Het doel van de NOW is om het voor werkgevers met een terugval in de omzet van ten minste 20% mogelijk te maken zoveel mogelijk werknemers in dienst te houden. Je kunt op grond van de NOW een subsidie ontvangen met als doel het tegemoetkomen in de betaling van jouw loonkosten.

Gevolgen voor jou
Aanvragen voor de NOW 2.0 staan open voor zowel werkgevers die al een aanvraag voor het eerste tijdvak hebben gedaan, als voor werkgevers die voor het eerst een beroep doen op de NOW. Je kunt de NOW 2.0 vanaf 6 juli 2020 aanvragen voor de loonkosten over de periode juni tot en met september, als je tenminste 20% omzetverlies verwacht. De subsidie bedraagt maximaal 90% van de loonsom, gerelateerd aan het omzetverlies. Je ontvangt hierover een voorschot van 80%.

Omzetdaling en loonsom
In de NOW spelen twee begrippen een cruciale rol: de omzet en de loonsom.
Hoe groter de omzetdaling, hoe hoger de NOW is. Om de hoogte van het omzetverlies te bepalen, wordt eerst jouw totale omzet uit 2019 door drie gedeeld. De omzetdaling wordt voor de NOW 2.0 vastgesteld over een 4-maandsperiode die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus. Heb je ook al NOW 1.0 aangevraagd, dan dient de omzetperiode aan te sluiten op de periode die je hebt gekozen bij de NOW 1.0. Voor zowel de NOW 1.0 als de NOW 2.0 geldt dat overige subsidies die je in het kader van de coronacrisis ontvangt als omzet meetellen. De NOW zelf wordt niet gezien als omzet. Als jouw bedrijf bestaat uit een aantal bedrijfsonderdelen (rechtspersonen) die samen een concern vormen, wordt de omzetdaling van het hele concern aangehouden. Slechts onder strikte voorwaarden kan de omzetdaling worden bepaald op de omzetdaling van een afzonderlijke rechtspersoon binnen het concern.

De referentiemaand voor de loonsom voor de NOW 2.0 is maart 2020.
Voor de loonsom neemt het UWV de gegevens uit de loonaangifte bij de Belastingdienst automatisch over. Ook jouw werkgeverslasten worden bij de NOW 2.0 voor 40% gecompenseerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om pensioenpremies, premies werknemersverzekeringen en – meestal – om een reservering voor vakantiegeld.

Voorschot en definitieve vaststelling
Het voorschot dat in het kader van de NOW wordt verstrekt, is gebaseerd op de loonsom van maart 2020 en bedraagt per maand maximaal 90% van die loonsom over maart 2020. Bij de definitieve vaststelling van de subsidie wordt de loonsom - zoals gebruikt bij het voorschot - vergeleken met de loonsom van de 4-maandsperiode juni 2020 tot en met september 2020. Die loonsom kan lager zijn dan in de referentieperiode, omdat werknemers intussen niet meer in dienst zijn of niet meer zijn opgeroepen en daarom geen loon hebben ontvangen. De subsidie wordt dan lager vastgesteld en het voorschot gedeeltelijk teruggevorderd.
Anders dan in de NOW 1.0 is in NOW 2.0 geen aparte regeling opgenomen voor seizoensbedrijven of andere werkgevers met een hogere loonsom in de meetperiode dan in de referentieperiode, zoals nieuw gestarte bedrijven en bedrijven die door overname zijn gegroeid.

Gevolgen bij ontslag van werknemers
Als je in het subsidietijdvak bedrijfseconomisch ontslag aanvraagt voor één of meerdere werknemers, wordt de subsidie bij de vaststelling voor 100% gecorrigeerd met de hoogte van de maximaal te vergoeden loonsom van de werknemers waarvoor ontslag is aangevraagd in de referentiemaand, vermeerderd met de opslag van 40%, over drie maanden.

Bij grotere ontslagaanvragen wordt het totale subsidiebedrag met 5% verminderd als je in de periode van 30 mei 2020 tot en met 30 september 2020 één of meerdere meldingen als bedoeld in de Wet melding collectief ontslag (WMCO) doet én gedurende het subsidietijdvak voor 20 of meer werknemers in een WMCO-werkgebied ontslag om bedrijfseconomische redenen aanvraagt. De extra korting wordt niet toegepast als je een akkoord over de ontslagaanvraag heb bereikt met de belanghebbende vakbonden (of bij gebreke daarvan een andere vertegenwoordiging van werknemers). Is dat niet gelukt dan wordt de subsidie alsnog niet met 5% verminderd als deze partijen gezamenlijk een door de Stichting van de Arbeid in te richten commissie hebben verzocht om te beoordelen of het voorgestelde aantal ontslagen noodzakelijk is en je dit verzoek op het moment van aanvragen van de vaststelling van de subsidie niet hebt ingetrokken.

Geen dividend en bonus
Een bedrijf of concern mag bij een beroep op de NOW 2.0 geen dividend of bonussen uitkeren of eigen aandelen inkopen over 2020 als een subsidie van € 125.000 of meer, of een voorschot van € 100.000 of meer wordt ontvangen. Dit moet je bij aanvang verklaren. Dergelijke handelingen mogen niet worden verricht over 2020 tot en met de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021. Het gaat dus niet om dividend, bonussen en aandelen over 2019. Het betreft ook alleen de bonussen die worden uitgekeerd aan het bestuur en de directie en niet aan het overige personeel dat variabel wordt beloond.

Accountantsverklaring
Bij de aanvraag van de definitieve vaststelling dien je een accountantsverklaring te overleggen. Dit hoeft niet bij een voorschot van minder dan € 100.000 maar weer wel als de totale subsidie op het niveau van de natuurlijke persoon, rechtspersoon of groep wordt vastgesteld op € 125.000,- of meer.

Scholing
Voor de NOW 2.0 geldt voor jou een inspanningsverplichting om je werknemers te stimuleren om aan bij- of omscholing te doen. Je kunt hieraan voldoen door bijvoorbeeld (vrijvallende) tijd beschikbaar te stellen en middelen te verschaffen via bijvoorbeeld een opleidings- en ontwikkelingsfonds (O&O-fonds).

Aanvraag en betaling
De aanvraag voor de NOW 2.0 kunt je indienen vanaf 6 juli a.s. tot en met 31 augustus 2020 met een formulier dat het UWV via www.uwv.nl beschikbaar stelt. Daarbij vermeld je de procentuele verwachte omzetdaling, het loonheffingennummer en de aaneengesloten 4-maandsperiode waarover je de omzetdaling verwacht. En ook het rekeningnummer waarop je betalingen van de Belastingdienst inzake loonheffingen ontvangt. Als het UWV positief oordeelt, keert het UWV een voorschot van 80% uit, te betalen in twee termijnen.

Binnen 24 weken na 15 november 2020 moet je de vaststelling van de definitieve subsidie aanvragen. Als de door jou gekozen omzetperiode eindigt met de maand november dan vraag je de vaststelling aan binnen 24 weken na afloop van de omzetperiode. Is er een accountantsverklaring vereist, dan is deze termijn 38 weken. Vervolgens zal het UWV binnen 52 weken een eindafrekening doen. Bij de afrekening kan sprake zijn van terugvordering of nabetaling.

Meer informatie?
Heb je meer informatie nodig of hulp bij de aanvraag? Wij helpen je graag verder bij de aanvraag voor de NOW 2.0. We kunnen bijvoorbeeld het omzetverlies berekenen. Op korte termijn nemen we contact met je op om de mogelijkheden in kaart te brengen. Uiteraard kun je ook contact opnemen met je contactpersoon.

« Terug naar het overzicht

FISCkwartaaltje nr. 1 - februari 2023Laatste nieuws en tips voor de ondernemer, voor de DGA en voor werkgevers en werknemers
Lees verder
FISCkwartaaltje nr. 4 - oktober 2023Laatste nieuws en tips voor de ondernemer, voor de DGA en voor werkgevers en werknemers
Lees verder

Wat klanten vinden van FinAmi:

Ruud Roovers van Sealogic BV

Ruud Roovers van Sealogic BV

Een no nonsens dienstverlener die dankzij een platte organisatiestructuur een snelle en efficiënte service kan bieden.