Vragen over LIV en LKV

Liv En Lkv Jpeg


In deze handreiking vind je de antwoorden op veelgestelde vragen over het lage inkomensvoordeel (LIV) en de loonkostenvoordelen (LKV).

Vragen over het lage-inkomensvoordeel (LIV)

1. Hoe moet ik het LIV aanvragen?

Je hoeft geen verzoek te doen. Ook hoef je geen vakje aan te vinken in de aangifte. Je hebt geen doelgroepverklaring nodig. UWV beoordeelt op basis van jouw aangiften loonheffingen voor welke werknemers je recht hebt op het LIV. Belangrijk is dat het aantal verloonde uren goed ingevuld zijn.

2. Hoe wordt het LIV toegepast als een werknemer in de loop van het jaar in dienst komt?

Het LIV geldt voor banen van ten minste 1.248 verloonde uren op jaarbasis. Voor een werknemer die gedurende het jaar in dienst komt, geldt deze eis ook. Het aantal van 1.248 verloonde uren wordt niet tijdsevenredig herleid. UWV bepaalt op basis van de polisadministratie of aan deze eis is voldaan.Dit geldt ook voor een werknemer die in de loop van het jaar uit dienst gaat.

3. Wordt het LIV aan de werknemer uitgekeerd?

Nee, de Belastingdienst betaalt het LIV uit aan de werkgever. De werkgever ontvangt een beschikking van de Belastingdienst en ontvangt het bedrag binnen 6 weken na de datum op de definitieve vaststelling LIV.

4. Wanneer en van wie ontvang ik het LIV over 2021?

Vóór 15 maart 2022 ontvang je van UWV een voorlopig overzicht van het bedrag aan LIV en een overzicht van de werknemers waarvoor hij recht op LIV heeft. Dit voorlopig overzicht stelt UWV op aan de hand van de loonaangiften die ingediend zijn tot en met 31 januari 2022. Eventuele fouten kunnen tot en met 1 mei 2022 hersteld worden door het insturen van correctieberichten.

De Belastingdienst stuurt vóór 1 augustus 2022 een beschikking met het definitieve bedrag aan LIV. Uiterlijk 12 september 2022 betaalt de Belastingdienst het LIV uit.

5. Klopt het dat correcties over 2021 die na 1 mei 2022 ingediend worden, niet meer worden meegenomen bij de bepaling van de hoogte van het LIV?

Ja, dit klopt. Correctieberichten die de Belastingdienst na 1 mei 2022 heeft ontvangen, tellen niet meer mee voor de bepaling van het LIV over 2021. De gegevens worden wel opgenomen in de polisadministratie van UWV. De correcties over 2021 die ingediend wordt  na 1 mei 2022, worden ook niet meer meegenomen in de berekening van het LIV in 2022.

6. Op welk rekeningnummer wordt het LIV uitbetaald?

De Belastingdienst maakt het LIV over naar het rekeningnummer dat hoort bij subnummer 01 van het loonheffingennummer.

7. Komen stagiairs ook in aanmerking voor het LIV?

Als stagiairs in een fictieve dienstbetrekking werken, kan het LIV van toepassing zijn. Voor de ziektewet zijn stagiairs wel werknemers (artikel 1.1, letter b van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl)). Wel is de kans groot dat niet aan de voorwaarde van het gemiddelde uurloon wordt voldaan, waardoor geen recht bestaat op het LIV.

8. Komt de werkgever in aanmerking voor het LIV als zijn werknemer 20 jaar is?

De voorwaarde is dat het loon minstens 100% bedraagt van het volledig wettelijk minimumloon, dus het minimumloon voor 21-jarigen en ouder. Als een werknemer jonger is dan 21 jaar en ditzelfde loon ontvangt, heeft de werkgever ook recht op de tegemoetkoming.

9. Een werknemer met een minimumloon ontvangt een toeslag voor bijvoorbeeld nachtdiensten. Is het LIV dan nog van toepassing?

Een toeslag of een bonus kan ervoor zorgen dat het jaarloon van de werknemer boven de grens van 125% van het wettelijk minimumloon uitkomt. Het LIV is dan niet van toepassing.

10. De werknemer ontvangt het wettelijk minimumloon. De werkgever houdt hierop een deel van de pensioenpremie in. Is het LIV dan nog van toepassing?

De inhouding van de pensioenpremie op het loon kan ervoor zorgen dat het jaarloon van de werknemer beneden de grens van 100% van het wettelijk minimumloon uitkomt. Het LIV is dan niet van toepassing.

11. Hoe wordt omgegaan met de eis van 1.248 verloonde uren van het LIV als sprake is van een bedrijfsovername of overname van personeel? Stel: de werknemer heeft in het eerste halfjaar 650 uur gewerkt en na overname nogmaals 650 uur. Mag ik dit dan samen tellen?

De voorwaarde van ten minste 1.248 verloonde uren per jaar geldt per werkgever. Er is geen uitzondering bij een bedrijfsovername of een overname van personeel. In het voorbeeld van deze vraag hebben beide werkgevers daarom geen recht op het LIV.

13. Een werknemer wordt verloond onder verschillende subnummers. Hoe moet ik hiermee omgaan bij het LIV?

De beoordeling van het LIV vindt plaats per werkgever. Subnummers zijn geen aparte werkgevers maar een administratieve aangelegenheid. Als je een werknemer onder meerdere subnummers verloont, moet je de verloonde uren en het jaarloon van de subnummers bij elkaar optellen.

14. Een werknemer wordt verloond onder verschillende inkomstenverhoudingen. Hoe wordt hiermee omgegaan bij LIV?

De beoordeling van het LIV vindt plaats per werkgever. Als je een werknemer onder meerdere inkomstenverhoudingen verloont, moet je de verloonde uren en het jaarloon van de verschillende inkomstenverhoudingen bij elkaar optellen.

15. Het LIV is niet langer van toepassing als een werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. Een werknemer bereikt op 2 mei 2022 de AOW-gerechtigde leeftijd en stopt met werken. In deze periode is niet voldaan aan de eis van de 1.248 verloonde uren. Kan ik deze uren naar rato berekenen?

De eis van 1.248 verloonde uren geldt per kalenderjaar en wordt niet tijdsevenredig herleid. Als er in de periode januari tot en met mei 2022 minder verloonde uren zijn dan 1.248, bestaat er geen recht op LIV.


Vragen over de Loonkostenvoordelen (LKV)


1. Houd ik recht op LKV bij omzetting van een vof in een bv?

Als een vof wordt omgezet in een bv, bestaat geen recht (meer) op LKV.

Om in aanmerking te komen voor het LKV moet sprake zijn van een indiensttreding of een herplaatsing. Bij omzetting van vof naar bv is sprake van een overgang van onderneming als bedoeld in artikel 662 van het Burgerlijk Wetboek Boek 7. De overnemende werkgever zet in dat geval de arbeidsovereenkomst voort. Er is geen sprake van een indiensttreding of een herplaatsing. Voor de overnemende werkgever bestaat daarom geen recht op het LKV.

2. Hoe moet ik het LKV aanvragen?

Voordat je het LKV kan aanvragen, moet je een doelgroepverklaring hebben.

Een doelgroepverklaring kan aangevraagd worden bij het UWV.

Bron: Forum Salaris

« Terug naar het overzicht

Op 1 maart jl. is de digitale aangifteronde Inkomstenbelasting 2022 (IB 2022) van start gegaan. In deze aangiftebrief vind je de meest in het oog springende zaken waarop je attent moet zijn...
Lees verder
FiscKoffer(tje) 2023 Belastingplannen 2024 en andere nieuwe wetgeving
Lees verder

Wat klanten vinden van FinAmi:

Ruud Roovers van Sealogic BV

Ruud Roovers van Sealogic BV

Een no nonsens dienstverlener die dankzij een platte organisatiestructuur een snelle en efficiënte service kan bieden.